Vnitřní vztahy úvod - Ztracené mužství a uspané ženství

Hledáte své místo v životě? Není vám jasné, jakou máte roli? Nemáte život ani jeho směřování ve svých rukách? Jste nespokojeni se stavem svého mužství, či ženství? Není vám jasné, jak se ve své situaci orientovat? Tento text by vám mohl ukázat příčiny a souvislosti. Věříme, že: „Pokud ve vás uzrálo rozhodnutí pro změnu, je třeba nejprve situaci pojmenovat.“ Udělat si v tom jasno. Přinášíme vám náš pohled na mužství i ženství, a na jeho 4 základní typy.

Postavy vnitřního muže, ženy a dítěte máme v sobě všichni. Kvalita i dynamika našich vztahů je s nimi propojena. Jedno roste z druhého. Dynamikou myslíme projevy protichůdných sil v oblasti vztahů. Ukážeme si, jak naše nitro – vnitřní vztahy ovlivňují náš život. Podíváme do nitra optikou našich vnitřních částí.

Vnitřní trojúhelník
Při individuální terapeutické praxi i při párové terapii se nám osvědčilo rozdělit lidskou osobnost na tři části, které jsou propojeny v dynamice vnitřního trojúhelníku. Tyto naše vnitřní postavy – vnitřní muž, vnitřní žena a vnitřní dítě – jsou souborem, který tvoří náš vlastní naturel, otisk povahy a vlivu rodičů a někdy i osudy rodu.

V ideálním případě v mužském světě vede vnitřní muž, který za spolupráce s vnitřní ženou se postará o vnitřní dítě. V ženském světě pak vede vnitřní žena ve spolupráci s vnitřním mužem, kdy se oba starají vnitřní dítě. Je dbáno o potřeby všech tří, což téměř nikdy nelze naplnit současně. Tudíž je to neustálý tanec mezi potřebami. Ti tři si jsou sice v potřebách rovni, ale je jen málo aktivit, které uspokojí všechny naráz. Pokud se některá z vnitřních postav dostatečně neprosazuje, vzniká nerovnováha. Dochází tak vytváření se různých vnitřních spojenectví a to vede k přetahování o vedení, nebo k strhávání nadvlády pro sebe. Indikátorem nerovnováhy jsou naše reálné vztahy. Protože platí, že vnitřní vztahy se nám ukazují na těch vnějších. Jde o pravidlo, jak uvnitř, tak venku.

Pokud je celková dynamika tvého vnitřního trojúhelníku v nerovnováze, bývá nějaká část přetěžována a ty další opomíjeny i zanedbávány. Dochází k upřednostňování potřeb jedné naší vnitřní postavy na úkor těch ostatních. Krátkodobě to problémy nedělá. Při dlouhodobém vychýlení se často zacyklíme v určitém postoji a vzorci chování. Vytváříme si opakující se scénáře se stejným koncem.

Zdánlivě jde hlavně o to, kdo to celé vede. Nicméně ve skutečnosti jde o vzájemnou souhru a tanec. Je to vždy dynamická rovnováha, tj. nejde jí nikdy dosáhnout trvale. Je dobré se ptát: "Kdo sedí v mém nitru u volantu? Kdo ve skutečnosti řídí můj život?"

Typické projevy a postoje

Pokud vás naše pojetí, jak se lze dívat na naše typy vnitřních postav zaujme, nejspíš se zeptáte, jaký typ jste vy. Je třeba říci, že nikdo nejsme pouze jeden čistý typ. Vždy jde o pohyb a určité střídání mezi 2 a nebo více typy. Jestli je vám nějaká dynamika bližší a víc se v ní poznáváte, lze předpokládat, že se s vámi souvisí. Nejspíš k ní budete mít tendenci nebo odpor.

Svůj typ však neurčíte jen skrze čtení, to vám dá porozumění. Pro přesnější určení vašeho typu a převládající vztahové dynamiky potřebujete ještě prožitek. Bude třeba jít do akce. Z naší zkušenosti jsou velmi funkčním nástrojem, jak určit, který typ je můj, rodinné konstelace.

Tím, že změníme svůj vnitřní obraz, změníme to, jak vnímáme svět okolo sebe. Konstelace pracují s naším vnitřním obrazem. Mimo konstelací by též prospělo se podívat, jaké máte mužské a ženské vzory a antivzory. Obvykle v tomto zjistíte, že souvisejí s obrazem vašich rodičů.

4 základní typy

1. Vládne vnitřní muž: Silák bez slitování a Neústupná rivalka
"Mužství železná pěst a tvrdé ženství"

2. Vládne vnitřní žena: Muž chameleon a Žena oběť
"Změkčilé mužství a sebeobětující ženství"

3. Vládne vnitřní dítě: Nedospělé mužství a éterické ženství
"Muž-velké dítě a Žena s hlavou v oblacích"

4. Nikdo nevládne: Muž, který zmizel a žena, která to vzdala
"Nepřítomné mužství a zborcené ženství"

Vnitřní trojúhelník - Osoby a obsazení
Jsou to postavy vnitřního muže, vnitřní ženy a vnitřního dítěte. Respektive jejich předobrazy: otec, matka a naše dětství. Dynamika vnitřního trojúhelníku vychází z dominantních vlastností a potřeb každé z postav. Mužské a ženské kvality a potřeby bývají opačné. Což je v pořádku, protože díky tomu funguje mužsko-ženská polarita, která je pro vztahy nezbytná. A ne nadarmo se říká, že "Protiklady se přitahují."

Mužské kvality: racionalita, agrese, přímost, soutěživost, směřování a cílevědomost, ostrost, hranatost, jasnost pojmenování, analýza, iniciativnost, tvrdost, úzká zaměřenost a vnímání, individuálnost, praktičnost, vyhraněnost, strohost, vnější, dominance,

Mužské potřeby: jednoduchost, plánování, struktura, akce respektive výkon - potřeba věcem aktivně čelit, výzvy, funkčnost, kontrola

Ženské kvality a potřeby: emotivnost, intuice, vztahovost, komplexnost, přijímání, pasivita a plynutí - schopnost nechat to projít, iracionalita,  mírnost, měkkost, nepřímost, tajemství, poddajnost,   jemnost, laskavost, krása a ladnost, estetika, nestálost, skrytost, smyslnost, nezištnost

Ženské potřeby: skupinovost, orientace dovnitř, oblost, mírnost, tajemství,  široké vnímání, harmonie, květnatost, sdílnost

Dětské kvality: úžas, chaos, snění, fantazie, tvořivost, hravost, spontaneita, přelétavost, naivita, závislost, lehkost, totálnost, bezprostřednost, divokost, sobeckost, magická mysl, vitálnost, zvídavost, tvrdohlavost, urputnost, extrémnost, štědrost, zranitelnost, přirozenost, nespoutanost, citlivost, přítomnost, důvěřivost, bezelstnost, dovádivost,  nevinnost.

Dětské potřeby: bezpečí, řád, předvídatelnost, dotyk, láska, zájem a pozornost, péče, férovost, potřeba být viděn a slyšen. Zároveň je dětství provázeno závislostí. Potřebuje rodiče nebo jiné dospělé, aby se o něj postarali. Dítě samo o sobě nepřežije. Nemá pro to předpoklady. Žije ve světě omezených možností.

K čemu vám to bude
Věříme, že smyslem veškerého seberozvoje a sebepoznání, je lépe poznat: "Kdo jsem Já?". Ve chvíli, kdy se lépe známe, se můžeme vydat na cestu životem svobodněji, s větším klidem a hlavně se zdravějším postojem k sobě samému.

Autoři: Vladimír Münz, Michaela Dušková Kovaříková

Vnitřní vztahy 1 - Nadvláda vnitřního muže

Vnitřní vztahy 1 - Nadvláda vnitřního muže

Představujeme ti první dynamiku vnitřního trojúhelníku, tedy projev chování typu „Siláka bez slitování“ a „Neústupné rivalky“. Je to stav, kdy v muži i v ženě vládne jejich vnitřní mužská část – postava vnitřní muž. Pro takový projev mužství jsou charakteristické rigidní postoje a zásadní hodnota či spíše konstanta zní: Podávat výkon a uspět. Ženství představované neústupnou rivalkou mívá zase za svoje motto "Výsledek je víc než já, na mně nezáleží.“ Má velkou potřebu vytvářet iluze – o své síle, rozhodnosti, jasném názoru na téměř vše.

Vnitřní vztahy 2 - Nadvláda vnitřní ženy

Vnitřní vztahy 2 - Nadvláda vnitřní ženy

Představujeme druhou dynamiku vnitřního trojúhelníku, tedy projev chování typu „Muže chameleona“, který zapomněl svou původní barvu. Jeho velmi oblíbený postoj ke světu je „přizpůsobování je moje norma“. A „Ženy oběti“, která v sebeobětování našla poslání a smysl svého bytí. Je to stav, kdy v muži i ženě vládne jejich vnitřní ženská část – „postava“ vnitřní žena.

Vnitřní vztahy 3 - Nadvláda vnitřního dítěte

Vnitřní vztahy 3 - Nadvláda vnitřního dítěte

Zde je předposlední dynamika vnitřního trojúhelníku, kdy náš život ovládá postava vnitřního dítěte. Je to tedy projev chování typu „Muže-velkého dítěte“, který nedospěl a líbí se mu to. Jeho oblíbený postoj ke světu je „na zodpovědnost mám ještě čas“. A u ženy jde o chování „Ženy s hlavou v oblacích“, která utíká do jiných světů, aby se vyhnula hlavně tomu uvnitř sebe. "Zůstat dívenkou je příjemné."

Vnitřní vztahy 4 - Nikdo nevládne

Vnitřní vztahy 4 - Nikdo nevládne

Toto je čtvrtá a poslední dynamika vnitřního trojúhelníku. Stav, kdy nevládne nikdo. Nevládne žádná vnitřní postava. Může vládnout kdokoliv. Při problému, krizi či těžkostech se zkrátka někdo ujme vedení. A platí pravidlo „silnější bere“. Kdo to bude, záleží pouze na aktuální situaci. U mužů se tato dynamika projevuje chováním typu „muže, který nad svým životem ztratil vládu...“. Takový muž někde hluboko nevěří v sebe ani v život. Nenachází důvod žít v přítomnosti. A „ženy, která to vzdala“, nenašla důvod pro zapojení do života. Doposud ji život více zraňoval, než naplňoval.